اموش جامع cng

جهت خرید کلیک کنید
سیستم تعلیق و فرمان

عیب یابی کمک فنر خودرو

ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ : وﻇﻴﻔﺔ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻠﻲ ﻫﺎي ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻃﺮح رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺮده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪا ﻋ اﻧﺪ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺒﺎرت اﺳﺖ

از : -ﺧﻮدرو 1 اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﺪاري در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل 2 – اﻳﺠﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ راﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ. -ﮔﻮﻧﻪ 3 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮدرو ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮدرو ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺟﺰاء ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻪ اي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﺎري ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎس ﭼﺮخ ﺑﺎ ﺟﺎده ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻤﺎﻧﺪ. -ﺧﻮدرو 4 ﺣﻔﻆ ارﺗﻔﺎع ﺻﺤﻴﺢ -ﻧﻴﺮوﻫﺎ 5 ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ي ا ﺿﺮﺑﻪ يﻧﺎﺷ ﻲ ﺟﺎده از اﻋﻮﺟﺎج -ﺧﻮدرو 6 ﺗﺤﻤﻞ وزن

عیب یابی کمک فنر

وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻤﻚ ﻓﻨﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮﻛﺎت ﻓﻨﺮ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺳﺖ در ﻛﻤﻚ ﻓﻨﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﭘﺎپ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻴﻠﻪ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻻ وﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻧﺎﻫﻤﻮارﻳﻬﺎ در داﺧﻞ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻴﺮوي، ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﺑﺎ ﻋﺒﻮر دادن روﻏﻦ از از ﻳﻚ ﻃﺮف ﭘﻴﺴﺘﻮن ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در آن ﻣﻘﺎوﻣﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻓﻨﺮ وﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻋﻤﺎل ﻛﺮده و اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ را ﻣﻴﺮا ﻣﻲ . ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮن و اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻤﻚ ﻓﻨﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﺎس اﺳﺖ , ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﺎز وﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﻴﺮوي ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ آن ﺑ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻤﻚ ﻓﻨﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎده ﻣﻨﻄﺒﻖ . ﻛﻤﻚ ﻓﻨﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻛﺎراﻳﻲ ﻻزم از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺳﻔﺖ ﺑﻮده ﺗﺎ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺪﻧﺔ ﺧﻮدرو ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ آﻧﻘﺪر اﻧﻌﻄﺎف ﺳﺮﻧﺸ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ و ﻴﻨﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﭘﻴﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزي در ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻓﻨﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮدرو راﺣﺘﻲ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ . در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﻧﮓ روﺷﻦ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻣﻼ ي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻮﺗﺎه و ﻳﻢ ﻛﻤﻚ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻨﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﻫﻤﻮارﻳﻬﺎي ﺟﺎده را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.

عیب یابی کمک فنر

ﺭﻭﺵ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ


ب راي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﺪاي ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻌﻠﻴﻖ – ﻓﺮﻣﺎن و ﺗﺮﻣﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻠﺴﻜﻮﭘﻲ – ﻗﺮﻗﺮي ﭼﻬﺎرﺷﺎﺧﻪ وﺳﻴﺒﻚ ﻓﺮﻣﺎن ﻛﺎﻟﻴﭙﺮ – و …. ﻻزﻣﺴﺖ ﺧﻮدرو در ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي زﻳﺮ ﺗﺴﺖ ﮔﺮدد: -ﺟﺎده 1 ﺗﺴﺖ -ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 2 ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺧﻮدرو ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻮده و وزن ﺧﻮدرو روي ﭼﺮﺧﻬﺎ -ﺣﺎﻟﺘﻴ 3 در ﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻛﺴﻞ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻨﺮ ﻟﻮل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ وﻋﻘﺐ ﺣﺮﻛﺖ داده ﺷﺪه در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺧﻮدرو روي ﺟﻚ ﺑﻮده و ﭼﺮﺧﻬﺎ آزاد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .


ﺻﺪﺍﻱ ﻏﻴﺮﻋﺎﺩﻱ ﺷﺎﻣﻞ :

اﻟﻒ :ﻣﻴﺸﻮد ﺻﺪاي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻨﻴﺪه ب :از ﺻﺪاي ﻛﻮﺑﺶ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺧﻮ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎد ﺗﺎﻳﺮ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ارﺗﻔﺎع درو و ﻳﺎ رﻳﻨﮓ و ﺗﺎﻳﺮ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و …اﻳﺠﺎ د ﻣﻲ ﮔﺮدد

مرحله اول

خودرو را در محلی صاف و بدون شیب پارک کنید به گونه‌ای که هر دو طرف خودرو در یک سطح قرار بگیرند. اگر تنظیمات سیستم تعلیق خودرو را می‎دانید، ارتفاع خودرو را اندازه بگیرید. اگر ارتفاع بالاتر یا پایین‌تر از حد مجاز است باید خودرو را نزد یک تعمیرکار متخصص ببرید تا ارتفاع آن را تنظیم کند. اگر ارتفاع به حداقل میزان مجاز رسیده، نشان دهنده آن است که چیزی تغییر کرده و نامیزان است.

مرحله دوم

قسمت جلوی خودرو را به پایین فشار بدهید تا کمک فنرهای ضعیف را تشخیص بدهید. البته این یک آزمایش علمی نیست ولی وقتی در کنار سایر چک‌هایی که انجام می‌دهید می‌تواند بسیار مفید باشد. برای انجام این کار بهتر است در جلو ماشین بایستید و پا یا زانوی‌تان را روی سپر یا را روی سطحی بگذارید که خم نمی‌شود یا فرو رفتگی پیدا نمی‌کند، بهتر است این قسمت در مرکز نباشد. وزن خودتان را روی آن نقطه بیندازید، سپس به ناگهان وزن‌تان را از روی خودرو بردارید. چنانچه بدنه خودرو بیشتر از یکی دو بار بالا و پایین رفت، نشانه این است که کمک فنرها ضعیف شده‌اند. قسمت جلوی خودرو را به پایین فشار بدهید تا کمک فنرهای ضعیف را تشخیص بدهید. البته این یک آزمایش علمی نیست ولی وقتی در کنار سایر چک‌هایی که انجام می‌دهید می‌تواند بسیار مفید باشد. برای انجام این کار بهتر است در جلو ماشین بایستید و پا یا زانوی‌تان را روی سپر یا را روی سطحی بگذارید که خم نمی‌شود یا فرو رفتگی پیدا نمی‌کند، بهتر است این قسمت در مرکز نباشد. وزن خودتان را روی آن نقطه بیندازید، سپس به ناگهان وزن‌تان را از روی خودرو بردارید. چنانچه بدنه خودرو بیشتر از یکی دو بار بالا و پایین رفت، نشانه این است که کمک فنرها ضعیف شده‌اند.

مرحله سوم

به طور چشمی بالا و پایین رفتن و بازی کردن کمک فنرها را بررسی کنید. دنبال ردی از روغن بگردید که قبلاً از کمک فنر بیرون آمده یا هم اکنون در حال خارج شدن است. اگر در حال حاضر روغن در حال خارج شدن است، کمک فنر خراب شده است. هنگامی که درزگیری‌ها از بین بروند، کمک فنر کارایی خودش را از دست می‌دهد. در این صورت لازم است اطمینان حاصل کنید روغنی که مشاهده کرده‌اید واقعاً از کاسه‌نمدها بیرون آمده است. ممکن است هنگام حرکت در جاده روغن یا مایعی شبیه آن روی کمک فنرها پاشیده شده باشد و شما را به اشتباه بیندازد.

نکات مهم

به یاد داشته باشید تست کردن کمک فنرها از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد بیشتر رانند‌ه‌ها اطلاع ندارند که وضعیت کمک فنرها برای ایمنی خودرو جنبه‌ای حیاتی دارد. در واقع، یک سواری نرم و راحت هدف اصلی نیست بلکه هدفی ثانویه محسوب می‌شود. هدف اصلی کمک فنرها این است که فرسودگی سایر قسمت‌های سیستم تعلیق را به حداقل برسانند. نرمی و هندلینگ خوب حاصل کار همه قطعات سیستم تعلیق در کنار هم است. هیچگاه یک کمک فنر را به تنهایی عوض نکنید، بهتر است آن‌ها را به صورت جفتی تعویض کنید (کمک‌های جلو یا کمک‌های عقب با هم). اگر از کمک فنرهای OEM استفاده می‌کنید، توصیه می‌شود هر چهار کمک فنر را با هم تعویض کنید. اگر یکی از این کمک فنرها خراب بشوند نشانه آن است که عمر بقیه نیز به زودی به سر خواهد رسید.

کمک فنرهای OEM

کمک فنر
کمک فنرهای OEM
مشاهده بیشتر

مهندس صالحی

مکانیکو مجموعه‌ای خلاق می‌باشد که با هدف بالابردن سطح دانش و مهارت عیب یابی و تربیت متخصصین کار آزموده بنا گردیده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا