😍اموزش😍😍عیب یابی😍😍مدار خنک کاری خودرو😍

مهم ترین دلایل کار نکردن فن پراید

4.1/5 - (106 امتیاز)
مهم ترین دلایل کار نکردن فن پراید

1-خرابی رله فن ماشین

2-خرابی فشنگی اب

3-خرابی موتور فن

دستورالعمل تعویض موتور فن رادیاتور 2 دور

اشکالات منجر به تعويض موتور فن رادياتور دو دور در تعمیرگاه

عمده ترین مشكلاتي که از طرف مشتریان جهت رفع اعلام مي گردد به شرح ذیل مي باشد

از کار افتادن فن
پایين آمدن دور فن
توليد صدا و لرزش(به علت شكستگيیا نابالانسيپروانهو یا شفت موتور)
روشن شدن چراغ چک
کار نكردن فن رادیاتور در دور پایين
کار نكردن فن رادیاتور در دور بالا
کار کردن فن بدون پایين آمدن دماي موتور

بیشتر بدانید
تبلیغات رایگان برای تعمیرگاه ها

 

اقدامات و بررسیهای اولیه

 

در ابتدا و قبل از انجام هرگونه بررسي بر روي موتور فن ، مي بایست از سالم بودن قطعات جانبي (آلترناتور ، مقاومت فن و پروانه )اطمينان حاصل نمایيد . لذا بررسي موارد ذیل ضروري مي باشد .
✅عدم سوختگي فيوز 40آمپري داخل جعبه فيوزمطابق شكل هاي شماره(7)و (8)

فیوز موتور فن پراید
فیوز موتور فن پراید
فیوز موتور فن پراید
فیوز موتور فن پراید

علائم خرابی رله فن رادیاتور

 • فن های خنک کننده کار نمی کنند
 • فن های خنک کننده به کار خود ادامه می دهند
 • چراغ های هشدار
 • عملکرد ضعیف تهویه مطبوع
 • روشن شدن چراغ موتور را بررسی کنید
 • موتور داغ می شود یا بیش از حد گرم می شود

 

عدم سوختگي فيوز حرارتي
عدم سوختگي فيوز حرارتي
عدم سوختگي فيوز حرارتي

 

✅عدم قطع شدگي مدار مقاومت حرارتي
✅کنترل وجود جریان در مدار
✅کنترل سولفاته نشدن سوکت ها
✅عدم شكستگي یا دفرمگي قاب پروانه
✅شل نبودن اتصالات قاب پروانه
✅کنترل سرسيم هاي دسته سيم پشت مقاومت حرارتي فن از نظر ذوب شدگي و قطعي
✅کنترل رله دور تند و کند فن دو دو

نکته:با بیرون آوردن سوکت برق ورودی به موتور فن و کنترل آن توسط ولتمتر از وجود ولتاژ مناسب در سوکت اطمینان حاصل نمایید در غیر این صورت مطابق دستورالعمل مربوطه نسبت به کنترل عملکرد رله دور تند و کند اقدام نمایید .

رله هاي تهویه مطبوع 2(کمپرسور) ، تهویه مطبوع 3(کليد A/C )و تهویه مطبوع 1(فن کندانسور )که مطابق شكل شماره (10 )در داخل جعبه رله تعبيه شده در محفظه موتور را از لحاظ سالم بودن و عدم سولفاته کنترل و بررسي نمایید

عیب یابی مدار فن ماشین
عیب یابی مدار فن ماشین

 

✅درصورت اطمينان از صحت موارد فوق ، سایر بررسي ها روي مجموعه موتورفن دو دور مي بایست صورت پذیرد

 

بیشتر بدانید

مشخصات فنی پژو ۲۰۶ تیپ ۶

 

آزمونهای مورد نیاز برای تشخیص عیب قبل از دمونتاژ

بررسی های ظاهری
تجهیزات آزمون
تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد
روش آزمون
در ابتدا مي بایست وضعيت ظاهري مجموعه موتور فن دو دور را مطابق موارد ذیل کنترل نمائيد:

✅سيم هاي مربوط به موتور فن و کانكتورهاي آن از جهتعدم قطعي ، سولفاته شدنو شل بودن
✅پلاریته سيم ها با کنترل جهت گردش موتور فن (ساعتگرد دیداز جلو خودرو )
✅چرخش پروانه موتورفن در زمان فعال بودن از لحاظ سر و صدا و حرکت یكنواخت
✅کنترل پایه پليمري در قسمت سوکت پایه که در مجاورتحرارت مي باشد از نظر ذوب شدگي و دفرمگي

معیار پذيرش

در موارد ذکر شده هيچگونه قطعي ، گيرپاژشدن و ذوب شدن نباید مشاهده شود در غير این صورت قطعه معيوب بوده و بایستي تعویض گردد.
آزمون عملکرد موتور فن
تجهیزات آزمون-آمپرمتر
روش آزمون
ابتدا سوکت فن را از دسته سيم جدا کنيد و با اتصال سيم کمكي از قطب مثبت باتري به سيم قهوه اي و از قطب منفي به سيم مشكي و قرار دادن یک آمپرمتر بصورت سري در مدار ، دور تندموتورفن رامطابق شكل (11)تستنمایيد . جهت کنترل دور کندموتورفن ، مطابق روش فوق عمل نموده با این تفاوت که بایدقطب مثبت باتري رامطابق شكل شماره (12)به سيم آبي متصل نمایيد

"

"

روش تست دور کند موتور فن

"<yoastmark

"<yoastmark

معیار پذيرش

دور تند :
دور چرخش موتورفن و صداي هواي ایجاد شده بایستي عادي باشد بطوریكه اگر یک کاغذ A4را جلوي رادیاتور بگيرید تحت تاثير مكش موتور فن به رادیاتور بچسبد و آمپر مصرفي موتور فن بایدماکزیمم 6/14آمپرو با ولتاژ 12ولت باشد . نکته : اگر ولتاژ بیشتر از 92ولت باشد (مثلاً در خودروهای نو 8/93ولت ، جريان و دور می تواند بیشتر شود)

 

بیشتر بدانید

بهترین لاستیک ایرانی برای ماشین های ایرانی کدام است؟

 

دور كند :
دور چرخش و صداي هواي ایجاد شده بایستي عاديوآمپر مصرفي موتور فن باید ماکزیمم 9آمپرو با ولتاژ 12ولت باشد .در صورتيكه شرایط فوق برقرار باشد موتور فن سالم بوده در غير اینصورت ميتوانيد با مراجعه با جدول زیر نسبت به رفع عيب یا تعویض قطعه اقدام نمایيد

جدول عیب یابی
جدول عیب یابی
آزمون بررسی روشن بودن چراغ چک
تجهیزات آزمون:

دستگاه دیاگ

روش آزمون

خودرو را روشن نموده منتظر بمانيد تا دماي آب موتور به حد نرمال برسد .
سوکت ECUو کابل هاي دستگاه دیاگ را متصل نمایيد .برخي از ایرادات احتمالي نشان داده شده توسط دستگاه دیاگ به شرح ذیل مي باشد :

✅قطع بودن و جا نرفتن صحيح کانكشنها و سرسيم ها
✅عملكرد نامناسب رلههايدور تند و کند
✅خراب بودن مقاومت حرارتي فن (رزیستور)
معیار پذيرش

پس از رفع ایرادات اعلام شده از دستگاه دیاگ ، چراغ چک مي بایست خاموش شود .

آزمون بررسی صدای غیر عادی
تجهیزات آزمون
تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد.

 

بیشتر بدانید

مهم ترین دلایل کپ کردن خودرو

 

روش آزمون

خودرو را روشن کرده و اجازه دهيد تا موتور فن به دورهاي کندوتندبرسد . در هر دو حالت ميزان صدا و لرزش آن را با یک یا چند خودروي سالم دیگر مقایسه نمایيد

.معیار پذيرش
ميزان صداي شنيده شده در مقایسه با خودروي سالم مي بایست عادي باشد در صورت شنيدن سر و صداي غير عادي و یا لرزش بيش از حدابتدا پروانه را تعویض نمایيد و در صورت قطع نشدن صدا مجموعه موتور فن را تعویض نمایيد.

آزمون های مورد نیازبرای تشخیص عیب بعداز دمونتاژ
آزمون ظاهری
تجهیزات آزمون
تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد.
بیشتر بدانید

مهم ترین دلایل جا نرفتن دنده ماشین

روش آزمون

پس از باز کردن موتور فن مي بایست قطعه از لحاظ ظاهري مطابق با موارد ذیل کنترل گردد :
1-وجود ترک و شكستگي در کليه قسمتهاي بدنه
2-وجود دفرمگي
3-هرز شدگي و یا شل بودن اتصالات
معیار پذيرش:
در موارد ذکر شده هيچگونه ترک ، شكستگي ، دفرمگي ، هرزشدگي و یا شل بودن اجزا نباید مشاهده شود.

نکاتی در مورد نحوه نگهداری و انتقال مجموعه از تعمیرگاهها

از قرار دادن قطعه در محل هایياز انبارکه باعث زنگ زدگي قطعه مي گردد خودداري نمایيد .
دقت شود در موقع حمل و نقل و جابجایي آسيبي از قبيل : ضربه ، شكستگي ، ترک و …. به مجموعه وارد نشود .
قطعه تعویضي را داخل کارتن قطعات سالم قرار داده و بسته بندي نمائيد همچنين تگ مربوطه حتماًبر روي داغي قطعه نصب نمایيد .
در زمان حمل قطعات داغي از بازکردن بسته بندي قطعات خودداري نمایيد .
اطلاعات مندرج در تگ نصب شده با قطعه معيوب همخواني داشته باشد

فیلم اموزشی دلایل کار نکردن فن رادیاتور پراید

 

𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿 𝗠𝗼𝗵𝘀𝗲𝗻 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗵𝗶

مکانیکو مجموعه‌ای خلاق می‌باشد که با هدف بالابردن سطح دانش و مهارت عیب یابی و تربیت متخصصین کار آزموده بنا گردیده است.

11 دیدگاه

 1. آمپر ماشینم بالا میاد اما احساس میکنم دورتند فن کار نمیکنه یه خورده فن لنگی داره یعنی میشه از اون باشه؟دیاگ زدم گفت گردش اب شاید مشکل داشته باشه فشنگی اب و فن و ترموستات و حتی رادیاتم عوض کردم اما فایده نداشت لطفا راهنمایی کنید ۰۹۲۱۳۱۹۸۹۷۵

 2. سلام من یه پراید نیم انژکتور گرفتم،فنش کار نمیکنه،در حین رانندگی پشت چراغ وای میستی خاموش میشه،لطفا راهنمای کنید

 3. سلام وقت بخیر
  ببخشید یه سوال
  فن رادیات پراید به این صورته که گاهی کار نمیکنه ، بعد پیاده میشم کاپوت میزنم بالا با دست یه دور هل میدم و بعد راه میفته ، مشکل از چیه؟
  ممنون ازتون

 4. سلام من چراغ چک پراید روشن شد دستگاه دیاگ زدم زده رله دور تند موقت یبار فلش کردم دوباره تکرار شد زد رله دور تند دائمی و ایسو قفل شده موقت در ضمن رله ها و سوکت و مقاومت فن و سوکت و ترموستات و فشنگی تعویض شده بازم این اخطار میده در ضمن وقتی چراغ چک روشن میشه که فن رادیاتور دور کند قطع و وصل میشه بعد که میرهدور تند همزمان چراِغ چک روشن میشه مشکل از کجاست میشه جواببه این شماره ارسال بشه ۰۹۲۰۹۰۸۵۶۷۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا