اموش جامع cng

جهت خرید کلیک کنید
اموزشبرق اتومبيل

عیب یابی سنسور ناک

سنسور ناک

سنسور ناک یا کوبش وظیفه دارد که میزان کوبش داخل سیلندر را در موقع احتراق ناقص اندازه گیری کرده و به واحد کنترل الکترونیکی(ایسیو) ارسال کند و واحد کنترل الکترونیکی ( ecu ) نیز بر اساس اطلاعات دریافتی از این سنسور آوانس جرقه را کاهش و یه سمت ریتارد می برد ، البته همزمان با غلیظ کردن سوخت این عمل آنقدر ادامه می یابد تا عمل کوبش در موتور بر طرف گردد .

محل قرارگیری ناک سنسور
محل قرارگیری ناک سنسور

​مکان نصب سنسور ناک :

سنسور کوبش در بلوکه موتور سمت مانیفولد هوا و بین سیلندر 2 و 3 بسته می شود . در خودروهای جدید پیشرفته به ازای هر دو سیلندر و یا هر سیلندر از یک sensor ناک استفاده شده است ( جهت کنترل ، آوانس و ریتارد هر سیلندر بطور مجزا و نرم کار کردن موتور )

اثرات خرابی سنسور ناک

1-در صورت خرابی این سنسور بدلیل رسیدن اطلاعات غلط به ECU ، موتور با لرزش کار می کند.

2-به دلیل به هم خوردن زمان صحیح جرقه زنی و تغییر آوانس جرقه ، دمای موتور بالا می رود.

۳-خرابی سنسور ضربه باعث افزایش جزئی مصرف سوخت می شود.

۴-در صورت خرابی این سنسور چراغ چک روشن می شود.

ساختار سنسور ناک:

ایــن سنســور تشــکیل شــده از یک قــاب مرتعــش کــه درون یــک قاب هــای چدنــی قــرار گرفتــه و ضربه ســیلندر رو توســط پیــزو الکتریــک شناســایی و بــا کمــک رابــط الکتریکــی بــه یــک ولتــاژ تبدیــل و ecuاز طریق دســته ســیم بــرای ارســال مــی شــود

عیب یابی در ایسیو زیمنس:

ســیگنال ایــن سنســور بــا توجه بــه شــکل زیــر وارد 42پیــن ایســیو زیمنــس میشــود

 قرار دارد .۴ سیلندر در صورتی که یک سنسور داشته باشد بین سیلندر 2 و 3در موتور های قرار دارد. وبین 3 و۴و در صورتی که دو سنسور داشته باشد بین سیلندر های ۱و22 عــدد در هــر ســمت در موتــور هــای شــش ســیلندر معمــولا بــرای بدســت آوردن ارتعاشــات هــر دو طــرف موتــور بلوکه ســیلندر وجــود دارد.ساختار داخلی : ایــن سنســور تشــکیل شــده از یک قــاب مرتعــش کــه درون یــک قاب هــای چدنــی قــرار گرفتــه و ضربه ســیلندر رو توســط پیــزو الکتعیب یابی در ایسیو زیمنس در ایسیو زیمنس
عیب یابی در ایسیو زیمنس
و منفــی سنســور هــم از پایــه ۱2 ایســیو تامیــن مــی شــود
 
عیب یابی در ایسیو زیمنس
عیب یابی در ایسیو زیمنس
میتوانیــد بــا تســت بازر(بــوق) مولتــی متــر ، اتصــال ایــن پایــه بــه منفــی ایســیو را تســت و در صــورت قطــع بــودن یــک منفــی بــه ایــن پایــه اعمــال کنیــد
 
ســیگنال ولتــاژی سنســور ضربــه از ۴2 وارد بــرد ایســیو طریــق پایــه زیمنــس مــی شــود و وارد خــازنSMD مــی گــردد .
عیب یابی سنسور ناک
عیب یابی سنسور ناک
و از آنجــا وارد مقاومــت100 اهــم مــی شــود کــه هــر دو بصــورت ســری در مــدار قــرار دارنــد
عیب یابی ایسیو
عیب یابی ایسیو
در نهایــت بــه پایــه شــماره پایه 16 بــرای تقویــت TPIC۸۱۰۱DWســی ســیگنال و ارســال آن بــه میکــرو، متصــل میگــردد
 
ای سی
TPIC۸۱۰۱DW
 بــا میکــرو در ارتبــاط اســت و SPI رابــط سنســور ضربــه اســت کــه بــر اســاس پروتــکل آی ســی وظیفــه تقویــت ســیگنالهایی کــه توســط سنســور ضربــه ارســال میگــردد را دارد.2 عدد سنسور ضربه را پشتیبانی کند.این آی سی میتواند
 

پین اوت آیسی:

 
پین اوت آیسی
پین اوت آیسی:
همانطــور کــه در بــالا اشــاره گردیــد ارتبــاط ایــن آیســی بــا میکــرو از طریــق BUSSPIاســت . در شــکل زیــر پیــن هــای ارتباطــی آن بــرای شــما مشــخص گردیــده اســت (خــط آبــی بــرای ارتبــاط منفــی اســت و بــه پایــه هــای دیگــر نیــز متصــل اســت
مسیر سنسور ناک در ecu
مسیر سنسور ناک در ecu

عیب یابی سنسور ناک

عیب یابی سنسور ناک
عیب یابی سنسور ناک

 عیب یابی سنسور ناک با استفاده از دستگاه عیب یاب ( دیاگ ) :

در صورت خرابی سنسور ناک ، خطای این سنسور در قسمت خواندن عیوب در دستگاه عیب یاب مشاهده می شود و در خیلی مواقع خرابی این سنسور سبب روشن شدن لامپ عیب یاب در صفحه اشبورد می گردد . در قسمت پاک کردن خطاها ، در دستگاه عیب یاب ، خطای این سنسور را پاک می کنیم .

عیب یابی سنسور ناک با استفاده از دستگاه مولتی متر ( قسمت ولت متر ) :

ابتدا کلید یا سلکتور دستگاه مولتی متر را روی قسمت ولت متر ( DC ) قرار داده و سپس دو سیم مشکی و قرمز را در محل مربوطه قرار داده و دو سر این سیم مشکی و قرمز را به دو پایه سنسور ناک متصل کرده و با ایجاد فرکانس های مختلف ( ضربه ) ولتاژ خروجی را اندازه گیری و یادداشت کنید و با جدول استاندارد مربوطه مقایشه نمایید . در صورت داشتن اختلاف زیاد و یا عدم تغییر در اثر ضربه ، سنسور معیوب بوده و باید تعویض گردد .

نکته : سنسورهایی که تست ولتاژی دارند از جمله سنسور ناک توصیه می شود که روی خودرو تست کنید .

تست ناک سنسور با اهم متر

مشاهده بیشتر

مهندس صالحی

مکانیکو مجموعه‌ای خلاق می‌باشد که با هدف بالابردن سطح دانش و مهارت عیب یابی و تربیت متخصصین کار آزموده بنا گردیده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا