Skip to main content
علت ریپ زدن پژو 405 دوگانه سوز

علت ریپ زدن پژو ۴۰۵ دوگانه سوز

علت ریپ زدن پژو 405 دوگانه سوز

تک کار کردن یا سه کار کردن چیست؟ دلیل ریپ زدن خودرو

خودرو برای روشن شدن نیاز به احتراقنیاز به جرقه و سوخت و هوای کافی دارد هر کدام از این عناصر به مشکل بر بخورد خودرو دچار لرزش می گردد با ما همراه باشید مکانیکو

بیشتر بخوانید

مهم ترین دلایل دیر روی گاز رفتن EF7 بعد از پر کردن مخزن

مهم ترین دلایل دیر روی گاز رفتن EF7 بعد از پر کردن مخزن

مهم ترین دلایل دیر روی گاز رفتن EF7 بعد از پر کردن مخزن
سمند موتور ملی دارم. بعد از هر بار پر کردن مخزن گاز ، نیم تا یک ساعت گاز قطع می شود حتی روی مالتی پلکس هم مخزن را خالی نشان می دهد . بعد از حدود یک ساعت مشکل خودبخود حل می شود . تازه متوجه شدم که علت این مشکل گرم شدن رگلاتور گاز است چون با ریختن آب سرد روی رگلاتور مشکل در عرض چند دقیقه حل می شود.

بیشتر بخوانید

اموزش عیب یابی خودروهای دوگانه سوز

اموزش عیب یابی خودروهای دوگانه سوز

?مشکلات رایج بد كار كردن در حالت گاز خودروهای گازسوز کارخانه اي
⚡️ ريپ زدن در حالت گاز

در صورتي كه خودرو در حالت بنزين بدون مشكل كار مي كند ولي در حالت گازسوز ريپ مي زند، احتمالأ انژكتورهاي گاز خودرو خراب باشند، براي تست انژكتورها بهترين راه لمس شيلنگهاي خروجي از انژكتورها به منيفولد خودرو مي باشد. اگر پاشش همه انژكتورها زير دست احساس شد، آنها سالمند در غير اينصورت يك يا چند انژكتور‍ِ معيوب مشخص مي گردد.

بیشتر بخوانید

ساده ترین روش عیب یابی ایسیو گازcng

ساده ترین روش عیب یابی ایسیو گازcng

ساده ترین روش عیب یابی ایسیو گازcng
نحوه خطا گیری سنسور اکسیژن برای خودروهای گازسوز

خودروهایی که دارای سنسور اکسیژن هستند در حالت گاز کار می کنند با توجه به اینکه گازهای خروجی از اگزوز با حالت بنزین متفاوت است مپ سنسور خودرو در حالت گاز بهم میریزد و عملکرد آن مختل میشود.

بیشتر بخوانید

ریپ زدن در حالت گاز

دلایل ريپ زدن در حالت گازcng

ريپ زدن در حالت گاز:

✔️در صورتي كه خودرو در حالت بنزين بدون مشكل كار مي كند ولي در حالت گازسوز ريپ مي زند، احتمال دارد انژكتورهاي گاز خودرو خراب باشند . براي تست انژكتورها بهترين راه لمس شيلنگهاي خروجي از انژكتورها به منيفولد خودرو مي باشد . اگر پاشش همه انژكتورها زير دست احساس شد(چگونگی اینکار در شکل پایین همین پست مشخص گردیده) ، آنها سالمند در غير اينصورت يك يا چند انژكتورِ معيوب مشخص مي گردد. قطعه انژكتورها مي بايست به طور كلي تعويض گردد.

بیشتر بخوانید
سی ان جی

اموزش نشتی یابی سی ان جی

اموزش نشتی یابی سی ان جی

ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ : ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻳﻤﻨـﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺎزﺳﻮز ﻃﺒـﻖ ﻣـﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ـﺸﺘﻲ را در ﺑﻌــﺪ از ﻫــﺮ اﻗــﺪام ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗــﻲ، اﻣﻜــﺎن ﻫــﺮ ﻧـ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي زﻳﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ رﺳﻲ : – اﺳﺖ CNG ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ از ﻣﺪار ﻛﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه . -ﮔﺎز اﺗﺼﺎﻻت و ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺪار ﺗﻮﺟﻪ : ﻫﻤﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔـﺎز ﻛـﻪ ﺑـﺎز ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ . -ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 1 اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺸﺖ  اﺳﭙﺮي Locatite 7100ﻳﺎب -ﺑﺮرﺳﻲ 2 ﻫﺎ

اسپری نشتی یاب cng
اسپری نشتی یاب cng

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ز ﺧﻮدرو از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻳـﺮ ﺑـﺪور ﺑﺎﺷﺪ.
-ﺟﺮﻗﻪ
-ﺷﻌﻠﻪ
-آرام اﺣﺘﺮاق
-ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ
ﺑﺎﺗﺮي را وﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ : ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺮﺑﺎﺗﺮي ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﭙﺮي ﻧﺸﺖ ﻳﺎب را روي ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺗـﺼﺎﻻت ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، آن ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﭙﺮي .


ﺗﻮﺟــﻪ :


در ﺻــﻮرت ﻧﺪاﺷــﺘﻦ اﺳــﭙﺮي ﻧــﺸﺖﻳــﺎب ﻣﻲ ﺗ ﻮاﻧﻴﺪ از ﻛﻒ ﺻـﺎﺑﻮن ﺑـﺮاي ﺗـﺴﺖ ﻧـﺸﺘﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻣﻮﺗﻮر را روﺷﻦنمایید .
کلید ﺗﺒﺪﻳﻞ را زده ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ روي ﻣﺪ ﮔﺎز
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﺣﺒـﺎب ﻛـﻒ ﺻـﺎﺑﻮﻧﻲ روي اﺗﺼﺎﻻت دﻳﺪه ﻧﺸﻮد.

اﮔﺮ ﺣﺒﺎب ﻛﻒ ﺻﺎﺑﻮﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﻮد دﻟﻴﻞ ﻧـﺸﺘﻲ را ﭘﻴـﺪا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . (ﻋﺪم ﮔﺸﺘﺎور ﺻﺤﻴﺢ اﺗﺼﺎﻻ ت، ﻋﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻮره ﻗﻄﻌﺎت ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻳﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه )

ﺗﺴﺖ ﺟـﺎده اﻧﺠـﺎم داده ﺳـﭙﺲ دوﺑـﺎره ﻧـﺸﺘﻲ ﮔـﺎز را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

مشکلات تیبا رو گاز

مشکلات تیبا رو گاز cng

مشکلات تیبا رو گاز

خودروی تیبا بعد از مدتی کارکرد (دو تا سه سال) معمولا دچار بد کار کردن روی گاز می شود.

ابتدا تصور سنسور اکسیژن میرود اما اینطور نیست.

سوزن های انژکتور به مرور زمان دچار مشکل شده اند و از آنجایی که سوخت موتور تیبا کم میباشد،افزایش پاشش سوزنها مسئله ساز میشود.

ابتدا وقتی سرعت را کم میکنید ( رسیدن به چهارراه یا سرعتکاه )

بعد از مدتی دور آرام هم بد کار میکند

بیشتر بخوانید

صدای رگلاتور EF7 مدل بوش

صدای رگلاتور EF7 مدل بوش

سرویس رگلاتور OMVLمجموعه رگلاتور EF7-CNG

فشار شکن و رگولاتور گاز برای شکستن فشار گاز در مخازن تحت فشار ، سیلندر گاز و سمپل سیلندر مورد استفاده می باشد . همان طور که می دانید رگولاتور ها از جنس استیل و برنجی برای گاز های خورنده و گازغیر خورنده باید انتخاب گردد .

بیشتر بخوانید