دستگاه آنالیز گازهای خروجی اگزوز

اموزش کار با دستگاه آنالیز گازهای خروجی اگزوز

 دستگاه آنالیز گازهای خروجی اگزوز

این پارامترها جز اصلی پارامتر های معاینه فنی هستند. در چهار گاز هرکدام بصورت جدا تجزیه و تحلیل میشوند.اگر هرکدام از این پارامترها حتی یک صدم هم بالاتر باشد در معاینه فنی رد میشوید. پس اگر بخواهیم خودرو را برای معاینه فنی تنظیم کنیم نیاز به تست چهار گاز معاینه فنی داریم.

بیشتر بخوانید