پلوس چیست

پلوس چیست ؟وعلائم خرابی پلوس

پلوس چیست؟

فرمان ماشینتان را تا انتهای یک سمت بچرخانید، و در همان حالت حرکت کنید. طی حرکت دورانی خودروی تان صدای تق تق می شنوید؟ از هر سمتی صدا به گوش می رسد، پلوس آن سمت خراب شده است و شنیدن صدا از هر دو طرف محور جلو یعنی پلوس هر دو طرف ایراد دارد. در ادامه ی این مقاله ی مکانیکو نکات مهمی را درباره پلوس دریافته اید.

بیشتر بخوانید