😍سوخت رساني😍

نحوه عملکرد پمپ بنزین مکانیکی

4.6/5 - (33 امتیاز)
عملکر پمپ بنزین مکانیکی
عملکرد پمپ بنزین های مکانیکی

پمپ بنزین های مکانیکی دارای یک دیافراگم قرار گرفته بر روی فنر هستند و دو سوپاپ به عنوان ورودی و خروجی نیز مسئول باز و بسته کردن مسیر ارسال سوخت که این دو سوپاپ بر روی دیافراگم قرار دارند. یک بازو به نام شیطانک وظیفه تلمبه زدن زیر دیافراگم را عهده دار است و نیروی حرکتی خود را از میل سوپاپ خودرو دریافت می کند.

نوشته های مشابه
نحوه عملکرد پمپ بنزین مکانیکی
نحوه عملکرد پمپ بنزین مکانیکی

با تلمبه زدن شیطانک، دیافراگم در یک بار حرکت، بنزین را به داخل کاسه پمپ بنزین می کشد و سوپاپ ورودی باز می شود و در حرکت برگشت نیز با بستن سوپاپ ورودی و باز کردن سوپاپ خروجی، بنزین را به سمت کاربراتور ارسال می کند.

 حالت ایست پمپ بنزین
حالت ایست پمپ بنزین
حالت ایست پمپ بنزین

زمانی که پیاله کاربراتور از بنزین پر شود سوزن و شناور آن راه ورود بنزین را بسته نگه می دارند. در این حالت فنر زیر دیافراگم بر اثر فشار اعمالی سوخت، به صورت فشرده قرار می گیرد و شیطانک بدون تاثیر بر دیافراگم عمل می کند. فنر کوچکی، شیطانک را در حالت تماس دائم نگه می دارد. به این حالت پمپ که توانایی پمپ نمودن سوخت را ندارد «ایست پمپ بنزین» گویند. هرگاه سوخت درون پیاله کاربراتور مصرف شود فشارسوخت بر دیافراگم کمتر شده و سوخت توسط فشار فنر زیر دیافراگم ارسال می شود.

تعمیر پمپ بنزین پراید، تعمیر پمپ بنزین مکانیکی، علائم خرابی پمپ بنزین پراید کاربراتور، علائم خرابی فشار شکن بنزین پراید، علایم خرابی پمپ بنزین مکانیکی، نحوه عملکرد پمپ بنزین، نحوه عملکرد پمپ بنزین مکانیکی

قفل گازی پمپ بنزین

در زمان ایست پمپ، مقداری سوخت در داخل اتاقک فشار باقی می ماند که در اثر گرمایی که پمپ بنزین از طریق بدنه می گیرد بخار شده و فضای استکانی را پر می کند. در این صورت راه ورود سوخت مسدود می گردد و بخار سوخت در داخل محفظه فشار قرار می گیرد. درنتیجه، دیافراگم در حالت کورس ارسال فشار (به سمت بالا) می ماند و شیطانک به صورت خلاص و هرز عمل می کند. برای برطرف کردن این عیب، از لوله خروجی بر روی انتهای پمپ بنزین یا ورودی کاربراتور استفاده می کنند که سوخت اضافی را به باک برگرداند. در صورت نداشتن این لوله، و قفل شدن پمپ می توان از یک کیسه شنی نمناک و یا یک پارچه ابریشمی مرطوب جهت انجام عمل تقطیر سوخت استفاده کرد.

 معایب پمپ بنزین مکانیکی
معایب پمپ بنزین مکانیکی
معایب پمپ بنزین مکانیکی

برای تشخیص معیوب بودن پمپ، ابتدا شلنگ خروجی پمپ بنزین را خارج نموده و چند استارت می زنیم. مقدار پمپاژ سوخت باید 1 تا 1.5 متر باشد. درغیر اینصورت پمپ را از بلوکه خارج می نماییم. سپس ابتدا مجرای ورودی پمپ را با دست نگه داشته و شیطانک را حرکت  می دهیم. در این صورت باید  فشار مکشی ایجاد شود. عدم اعمال فشار مکشی، معیوب بودن سوپاپ یکطرفه ورودی را در بر خواهد داشت. در مرحله دوم با گرفتن مجرای خروجی پمپ توسط دست، و اعمال فشار بر شیطانک به نحوه تولید فشار پمپ توجه می نماییم. در صورت عدم ایجاد فشار، سوپاپ خروجی عیب دارد.

مطلب پیشنهادی:

اگر فشار پمپ کمتر از حد معمول باشد برای ازدیاد فشار پمپ، تعداد واشرهای موجود در بین پمپ و بدنه را کم نموده و یا فنر زیر دیافراگم را قوی تر انتخاب می کنیم. با این عمل برجستگی اکسانتریک بیشتر بر روی قوس شیطانک قرار می گیرد. جهت کم کردن فشار پمپ، تعداد واشر بین پمپ و بدنه را افزایش می دهیم.

بیشترین راندمان پمپ در دور آرام آن است، زیرا در این حالت مصرف موتور کم و فشار تولیدی آن زیاد است. فشار پمپ های بنزین بین 0.5 تا 0.45 اتمسفر یا 800 سی سی می باشد.

در صورت سائیدگی شیطانك در پمپ بنزین، سوخت كمتری به خودرو رسیده و موتور در دورهای زیاد ریپ می زند. همچنین، چنانچه دیافراگم پمپ بنزین پاره شود بنزین به كارتل وارد شده و عمل مكش پمپ مختل می گردد.

دستورالعمل پیاده و سوار کردن، عیب یابی و رفع عیب پمپ سوخت مکانیکی ( دیافراگمی )

نکات ایمنی

 • تجهیزات ایمنی را در دسترس قرار دهید.
 • موجودی سوخت مخزن را بررسی کنید.
 • بست لوله ها را کنترل کنید.
 • فیلتر بنزین را از نظر گرفتگی آزمایش کنید.
اندازه گیری دبی و فشار پمپ

لوله ی بنزین کاربراتور را جدا کنید و انتهای آن را به ابزار کنترل فشار وصل کنید. تصویر زیر نحوه ی کنترل پمپ را نشان می دهد.

 • موتور را راه اندازی کنید.
 • فشار اندازه گیری شده را با مشخصات توصیه شده مقایسه کنید.
 • ابزار کنترل فشار را پس از خاموش کردن موتور با رعایت نکات ایمنی جدا کنید.
 • لوله سوخت را درون یک مخزن مدرج قرار دهید.
 • مجدداً موتور را راه اندازی کنید.
 • سوخت ارسالی به وسیله ی پمپ را در زمان یک دقیقه اندازه گیری کنید. ( مقدار مجاز حداقل ۸۰۰ سانتیمتر مکعب باید در دور آرام باشد )

اگر دبی و فشار پمپ از مقدار مندرج در دستورالعمل کمتر است باید پمپ را پیاده و بررسی نمائید.

پیاده کردن پمپ سوخت

با رعایت نکات ایمنی به ترتیب زیر عمل کنید:

 • لوله ی ورودی سوخت از پمپ را جدا کنید. تصویر زیر جدا کردن لوله های سوخت را نشان می دهد.
 • لوله ی برگشت سوخت از پمپ را جدا کنید.
 • لوله ی خروج سوخت را جدا کنید.
 • پیچ های پمپ را باز و پمپ را پیاده کنید. تصویر زیر پیاده کردن پمپ را نشان می دهد.
 • طریقه ی نصب پمپ عکس پیاده کردن آن است.
باز کردن و بستن پمپ سوخت
 • اگر پمپ سوخت از نوع پرسی ( غیر قابل تعمیر ) نباشد پیچ های دور پمپ را باز کرده و قسمت بالایی آن را از بدنه اصلی جدا کنید.
 • خار ( خارهای ) محور شیطانک را خارج کنید.
 • شیطانک و اهرم آن را پیاده کنید.
 • دیافراگم، اهرم بندی و فنر آن را پیاده کنید.
 • سوپاپ های یک طرفه را جدا کنید.
 • اجزای پیاده شده را بررسی کنید.
 • ساییدگی در قطعات را کنترل و در صورت نیاز تعویض کنید. در تصویر زیر برخی اجزای پمپ سوخت را مشاهده می کنید.

 • سوپاپ های یکطرفه را در صورت معیوب بودن تعویض کنید.
 • نیروی فنر پمپ سوخت را آزمایش و در صورت معیوب بودن تعویض کنید.
 • کلیه واشرهای آب بندی و عایق کننده را تعویض کنید. بستن پمپ سوخت عکس مراحل باز کردن آن است.
 • قبل از محکم کردن پیچ های دور دیافراگم، لازم است شیطانک را به طرف پمپ فشار دهید تا دیافراگم در انتهای کورس مکش خود قرار گیرد، سپس در این وضعیت پیچ های دور دیافراگم را محکم کنید.
 • خروجی پمپ بنزین را مسدود نمایید و با عمل پمپ کردن فشار روی دیافراگم را بالا ببرید. در این حال به نشتی اطراف دیافراگم توجه کنید. اگر نشتی داشته باشد پیچ های دور دیافراگم را محکم کنید.
 • پمپ را روی موتور به طوری که شیطانک در بالای دایره خارج از مرکز قرار گیرد، نصب کنید. تصویر زیر نصب کردن پمپ سوخت را نشان می دهد.
 • پیچ های پمپ را با گشتاور توصیه شده، محکم کنید.
 • لوله های ورودی، خروجی و برگشت سوخت را روی پمپ نصب کرده و بست های آن ها را محکم کنید. نصب لوله های پمپ سوخت در تصویر زیر نشان داده شده است.

آموزش تصویری تعویض پمپ بنزین، آموزش تعویض و عیب‌یابی پمپ بنزین خودرو، پمپ بنزين مكانيكي و كاربراتور، پمپ بنزین، تشریح پمپ بنزین خودرو،

𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿 𝗠𝗼𝗵𝘀𝗲𝗻 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗵𝗶

مکانیکو مجموعه‌ای خلاق می‌باشد که با هدف بالابردن سطح دانش و مهارت عیب یابی و تربیت متخصصین کار آزموده بنا گردیده است.

3 دیدگاه

 1. سلام ماشین مزدا ۱۶۰۰کاربراتوری دارم وقتی شلنگ ورودی پمپ بنزین به کاربراتور درمیاری سوخت میرسه حتی پنج لیتر بنزین گرفتیم ولی وقتی به کاربراتور وصل میشه ماشین روشن میشه ولی پنج دقیقه بعد خاموش میشه مشکل از کجاست پمپ یا کاربراتور ممنون میشم راهنمایی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا