?سوخت رساني?

تمامی کدهای خطای دیاگ

تمامی کدهای خطای دیاگ

ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﮐﻮﻟﺮ
P0536
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﮐﻮﻟﺮ
P0537

ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﮐﻮﻟﺮ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﻨﻔﻲ
P0538
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﮐﻮﻟﺮ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﺜﺒﺖ
P0539
ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﮐﻮﻟﺮ
P0540
ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭ ﮔﺮﻡ ﮐﻦ ﻫﻮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭ
P0541
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﮔﺮﻡ ﮐﻦ ﻫﻮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﻨﻔﻲ
P0542
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﮔﺮﻡ ﮐﻦ ﻫﻮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﺜﺒﺖ
P0543
ﻣﺪﺍﺭﮔﺮﻡ ﮐﻦ ﻫﻮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
P0544
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ
P0545
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﻨﻔﻲ
P0546
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﺜﺒﺖ
P0547
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ
P0548
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﻨﻔﻲ
P0549
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﺜﺒﺖ
P0550
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮏ
P0551
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮏ
P0552

نوشته های مشابه

✅مطالب زبر رو از دست ندید

ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮏ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﻨﻔﻲ
P0553
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮏ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﺜﺒﺖ
P0554
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮏ
P0555
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ
P0556
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ
P0557
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﺯ ﻣﻨﻔﻲ
P0558
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﺯ ﻣﺜﺒﺖ
P0559
ﺣﺴﮕﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻱ ﺗﺮﻣﺰ – ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ
P0560
ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺑﺎﻃﺮﻱ
P0561
ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺑﺎﻃﺮﻱ
P0562
ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺑﺎﻃﺮﻱ
P0563
ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺑﺎﻃﺮﻱ
P0564
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻱ ﭘﺎﻳﺶ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ, ﻭﺭﻭﺩﻱ A ﻛﻠﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﺭﻩ – ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ
ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭ
P0565
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻮﺭﻭﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ
P0566
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻮﺭﻭﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ
P0567
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻮﺋﻴﭻ RESUME ﮐﻮﺭﻭﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ
P0568
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻮﺋﻴﭻ SET ﮐﻮﺭﻭﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ
P0569
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻮﺋﻴﭻ COAST ﮐﻮﺭﻭﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ
P0570
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻮﺋﻴﭻ APP ﺳﻨﺴﻮﺭ ﮐﻮﺭﻭﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ
P0571
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻓﺸﻨﮕﻲ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﮐﻮﺭﻭﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ
P0572
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﻓﺸﻨﮕﻲ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﮐﻮﺭﻭﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﻨﻔﻲ
P0573
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﻓﺸﻨﮕﻲ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﮐﻮﺭﻭﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﻨﻔﻲ
P0574
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﮐﻮﺭﻭﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ
P0575
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﮐﻮﺭﻭﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ
P0576
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﮐﻮﺭﻭﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﻨﻔﻲ
P0577
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﮐﻮﺭﻭﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﺜﺒﺖ
P0578
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﻴﻠﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻱ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0579
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﻴﻠﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻱ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0580
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﻴﻠﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻱ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0581
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﻴﻠﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻱ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0582
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﻭﺯ کنترل
P0583
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0584
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0585
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0586
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0587
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0588
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0589
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0590
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0591
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0592
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0593
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0594
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0595
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0596
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﻭﺯ ﮔﻨﺘﺮﻝ
P0597
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﮑﻦ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺕ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ
P0598
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﮑﻦ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺕ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﻨﻔﻲ
P0599
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﮑﻦ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺕ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﺜﺒﺖ
P0600
ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻦ
P0601
ﺧﻄﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻱ ﺳﻲ ﻳﻮ ﻣﻮﺗﻮﺭ
P0602
ﺧﻄﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻱ ﺳﻲ ﻳﻮ ﻣﻮﺗﻮﺭ
P0603
ﺧﻄﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻱ ﺳﻲ ﻳﻮ ﻣﻮﺗﻮﺭ
P0604
ﺧﻄﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻱ ﺳﻲ ﻳﻮ ﻣﻮﺗﻮﺭ
P0605
ﺧﻄﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻱ ﺳﻲ ﻳﻮ ﻣﻮﺗﻮﺭ
P0606
ﺧﻄﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻱ ﺳﻲ ﻳﻮ ﻣﻮﺗﻮﺭ
P0607
ﺧﻄﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻱ ﺳﻲ ﻳﻮ ﻣﻮﺗﻮﺭ
P0608
ﺧﻄﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻱ ﺳﻲ ﻳﻮ ﻣﻮﺗﻮﺭ
P0609
ﺧﻄﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻱ ﺳﻲ ﻳﻮ ﻣﻮﺗﻮﺭ
P0610
ﺧﻄﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻱ ﺳﻲ ﻳﻮ ﻣﻮﺗﻮﺭ
P0611
ﺧﻄﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻱ ﺳﻲ ﻳﻮ ﻣﻮﺗﻮﺭ
P0612
ﺧﻄﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻱ ﺳﻲ ﻳﻮ ﻣﻮﺗﻮﺭ
P0613
ﺧﻄﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻱ ﺳﻲ ﻳﻮ ﮔﻴﺮ ﺑﻮﮐﺲ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ
P0614
ﺍﻱ ﺳﻲ ﻳﻮ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﺍﻱ ﺳﻲ ﻳﻮ ﮔﻴﺮ ﺑﻮﮐﺲ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
P0615
ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭ ﺭﻟﻪ ﻱ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺮ
P0616
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺭﻟﻪ ﻱ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺮ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﻨﻔﻲ
P0617
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺭﻟﻪ ﻱ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺮ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﺜﺒﺖ
P0618
ﻣﺎﮊﻭﻝ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺳﻮﺧﺖ
P0619
ﻣﺎﮊﻭﻝ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺳﻮﺧﺖ
P0620

محسن صالحی

مکانیکو مجموعه‌ای خلاق می‌باشد که با هدف بالابردن سطح دانش و مهارت عیب یابی تعمیرکاران و تربیت متخصصین کار آزموده بنا گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا