😍خودروهای گاز سوز😍😍عیب یابی😍

اموزش نشتی یابی سی ان جی

5/5 - (4 امتیاز)
اموزش نشتی یابی سی ان جی

ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ : ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻳﻤﻨـﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺎزﺳﻮز ﻃﺒـﻖ ﻣـﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ـﺸﺘﻲ را در ﺑﻌــﺪ از ﻫــﺮ اﻗــﺪام ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗــﻲ، اﻣﻜــﺎن ﻫــﺮ ﻧـ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي زﻳﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ رﺳﻲ : – اﺳﺖ CNG ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ از ﻣﺪار ﻛﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه . -ﮔﺎز اﺗﺼﺎﻻت و ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺪار ﺗﻮﺟﻪ : ﻫﻤﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔـﺎز ﻛـﻪ ﺑـﺎز ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ . -ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 1 اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺸﺖ  اﺳﭙﺮي Locatite 7100ﻳﺎب -ﺑﺮرﺳﻲ 2 ﻫﺎ

اسپری نشتی یاب cng
اسپری نشتی یاب cng

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ز ﺧﻮدرو از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻳـﺮ ﺑـﺪور ﺑﺎﺷﺪ.
-ﺟﺮﻗﻪ
-ﺷﻌﻠﻪ
-آرام اﺣﺘﺮاق
-ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ
ﺑﺎﺗﺮي را وﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ : ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺮﺑﺎﺗﺮي ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﭙﺮي ﻧﺸﺖ ﻳﺎب را روي ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺗـﺼﺎﻻت ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، آن ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﭙﺮي .


ﺗﻮﺟــﻪ :


در ﺻــﻮرت ﻧﺪاﺷــﺘﻦ اﺳــﭙﺮي ﻧــﺸﺖﻳــﺎب ﻣﻲ ﺗ ﻮاﻧﻴﺪ از ﻛﻒ ﺻـﺎﺑﻮن ﺑـﺮاي ﺗـﺴﺖ ﻧـﺸﺘﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻣﻮﺗﻮر را روﺷﻦنمایید .
کلید ﺗﺒﺪﻳﻞ را زده ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ روي ﻣﺪ ﮔﺎز
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﺣﺒـﺎب ﻛـﻒ ﺻـﺎﺑﻮﻧﻲ روي اﺗﺼﺎﻻت دﻳﺪه ﻧﺸﻮد.

اﮔﺮ ﺣﺒﺎب ﻛﻒ ﺻﺎﺑﻮﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﻮد دﻟﻴﻞ ﻧـﺸﺘﻲ را ﭘﻴـﺪا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . (ﻋﺪم ﮔﺸﺘﺎور ﺻﺤﻴﺢ اﺗﺼﺎﻻ ت، ﻋﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻮره ﻗﻄﻌﺎت ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻳﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه )

ﺗﺴﺖ ﺟـﺎده اﻧﺠـﺎم داده ﺳـﭙﺲ دوﺑـﺎره ﻧـﺸﺘﻲ ﮔـﺎز را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿 𝗠𝗼𝗵𝘀𝗲𝗻 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗵𝗶

مکانیکو مجموعه‌ای خلاق می‌باشد که با هدف بالابردن سطح دانش و مهارت عیب یابی و تربیت متخصصین کار آزموده بنا گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا